Regulamin udziału w rekolekcjach Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wileńskiej

1. Rekolekcje Domowego Kościoła są przeznaczone wyłącznie dla katolickich małżeństw sakramentalnych.

2. Na rekolekcje należy przyjechać punktualnie w dniu rozpoczęcia. Ze względu na szczególny układ treści rekolekcji i ciągłość tematyczną nie ma możliwości dojechania w trakcie już rozpoczętych rekolekcji, nawet z jednodniowym opóźnieniem. Osoby spóźnione nie będą przyjęte, chyba że spóźnienie spowodowane jest zaistniałym w ostatniej chwili wypadkiem losowym. Zgłaszając udział w rekolekcjach, należy wziąć udział w ich całości aż do ostatniego dnia. Wyjazd jest możliwy ostatniego dnia po agapie.

3. Uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia, chyba że jest to niemożliwe z powodu choroby uczestnika lub dziecka.

4. W czasie rekolekcji nie wolno ze względów bezpieczeństwa wprowadzać do domu rekolekcyjnego osób niebędących uczestnikami rekolekcji.

5. Palenie papierosów na terenie ośrodka rekolekcyjnego jest surowo zabronione. Podobnie obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu (w tym piwa), narkotyków oraz jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

Uczestników rekolekcji obowiązuje regulamin Domu Rekolekcyjnego, w którym zostali zakwaterowani.

6. Program rekolekcji przewiduje pewien czas w ciągu dnia na rodzinny wypoczynek, jednak należy pamiętać, że zasadniczym celem rekolekcji jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. W związku z tym prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.

7. W trakcie rekolekcji uczestnicy będą brali udział w dyżurach typu gospodarczy czy liturgiczny, co stanowi element formacji.

8. Małżeństwa biorą udział w rekolekcjach tylko z własnymi dziećmi lub dziećmi pozostającymi pod ich opieką prawną.

9. Diakonia wychowawcza zapewnia opiekę dla dzieci od 3 roku życia na czas określonych punktów programu. Rodzice wyrażają zgodę na powierzenie dzieci diakonii wychowawczej w tym czasie. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców. Diakonia wychowawcza ma jednak prawo przekazać dziecko rodzicom, jeżeli uzna, że zajmowanie się nim utrudnia zajmowanie się pozostałymi dziećmi.

10. Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są pod opieką rodziców, chyba że diakonia wychowawcza, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, wyrazi każdorazowo zgodę na zajęcie się dzieckiem w określonych godzinach. Diakonia wychowawcza ma jednak prawo przekazać dziecko rodzicom, jeżeli uzna, że zajmowanie się nim utrudnia zajmowanie się pozostałymi dziećmi.

11. Uczestnik po wypełnieniu zgłoszenia i przeczytaniu oraz zaakceptowaniu regulaminu otrzyma automatyczne potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przesłane odpowiedzialnym. Następnie, po zweryfikowaniu przez odpowiedzialnych zgłoszeń i liczby dostępnych w ośrodku miejsc, uczestnik otrzyma od odpowiedzialnych e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia ze wskazaniem kwoty zadatku wraz z numerem konta, na jaki powinna zostać wpłacona. Dopiero wpłata zadatku skutkuje umieszczeniem uczestników na liście zapisanych na rekolekcje (i rezerwację miejsca w ośrodku).  

Jednocześnie zadatek oznacza kwotę niepodlegającą zwrotowi na rzecz uczestnika w przypadku jego rezygnacji z udziału w rekolekcjach, za wyjątkiem sytuacji, gdy uczestnik znajdzie na swoje miejsce inną rodzinę, która biorąc pod uwagę liczbę miejsc w ośrodku, będzie mogła zapełnić zwalniane przez uczestnika i jego rodzinę miejsca.

W razie odwołania rekolekcji z przyczyn leżących po stronie odpowiedzialnych, ośrodka lub rządu RL (brak możliwości zorganizowania rekolekcji związany z pandemią COVID-19) zadatek będzie podlegał zwrotowi.

W 2021 roku, w drodze wyjątku, przewidujemy możliwość rezygnacji z udziału w rekolekcjach wraz ze zwrotem zadatku w sytuacji, gdy rezygnacja ta podyktowana jest ważną przyczyną związaną z pandemią COVID-19 (choroba, objęcie kwarantanną, utrata pracy itp.). Prosimy jednak w poczuciu solidarności i odpowiedzialności za innych, aby tego typu okoliczności i decyzje były przez Was podejmowane i zgłaszane odpowiedzialnym możliwie jak najszybciej.

12. Pozostałą część opłaty za rekolekcje uczestnik zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej lub w inny sposób uzgodniony z odpowiedzialnymi za organizację rekolekcji.

13. Osoby zgłaszające się, które w terminie wyznaczonym w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia przez odpowiedzialnych, nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.

14. Osoby spoza Archidiecezji Wileńskiej prosimy o poinformowanie swojej pary diecezjalnej lub pary rejonowej o chęci wyjazdu z naszą diecezją *przed* wysłaniem zgłoszenia.