Cele Domowego Kościoła

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

  • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Domowy Kościół ma pomóc małżonkom w głębokim zjednoczeniu między nimi i ich obojga z Bogiem. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania jedności nosi miano duchowości małżeńskiej, która stanowi o specyfice tego ruchu.

Domowy Kościół stawia za cel urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny – Kościoła domowego. Według nauki Soboru powstaje on dzięki łasce Bożej i odpowiedzi na nią ludzi wierzących, którzy dążą do głębokiej wspólnoty życia i miłości opartej o  zawierzenie Bogu przez życie sakramentalne ofiarę życia i modlitwę. Podstawową i niczym nie zastąpioną komórką Kościoła jest rodzina chrześcijańska, mały domowy Kościół.

W Domowym Kościele rodzice uczą się jak przy pomocy słowa i przykładu być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. Rodziny Domowego Kościoła tworzą apostolat świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i dobrym przykładem, troszczą się o potrzeby bliźnich tak materialne jak i duchowe. Włączają się w różne formy działalności społecznej.

Rodziny Domowego Kościoła służą wspólnocie parafialnej i czują się za nią współodpowiedzialne. Małżeństwa są dla siebie wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę. Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu Domowego Kościoła w rodzinach są: modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa Bożego, które winno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością obecności Chrystusa. Nad prawidłowym realizowaniem celów Domowego Kościoła czuwa kapłan – moderator.